Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör.

Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Dödsboavveckling och testamenten

Om en person avlider utan att efterlämna make/maka eller närmare släktingar än kusiner blir Allmänna arvsfonden arvinge. Förutsättningen är att den avlidne inte har testamenterat till någon annan.

Kammarkollegiet företräder fonden

Kammarkollegiet har till uppgift att företräda Allmänna arvsfonden och säkerställa att pengarna kommer in från dödsbon där fonden är arvinge. Kammarkollegiet tar emot anmälningar om dödsfall, utser gode män för fonden och avvecklar dödsbon. Om den avlidne har Arvsfonden som sin arvinge, men har upprättat testamente till förmån för någon annan, granskar Kammarkollegiet testamentet.

Dödsboavveckling med hjälp av god man

Hänsyn och respekt är ledord när vi tar hand om och avvecklar dödsbon där det varken finns någon nära släkting eller testamente. Då utser vi en professionell god man, ofta en jurist, som ansvarar för boutredningen. Det är viktigt för oss att den sker på ett respektfullt sätt som sätter den avlidnes integritet i första rummet.

Den gode mannen ansvarar för avvecklingen av dödsboet och hanterar det praktiska arbetet med att till exempel betala skulder och sälja tillgångar såsom fastigheter, värdepapper och bohag. Vi är måna om att egendomens värde tas till vara på bästa sätt.

Kammarkollegiet granskar alltid den gode mannens redovisning för att garantera att uppdragen fullgörs effektivt och till bästa nytta för fonden. Det är också viktigt att avvecklingen sker med respekt för den avlidne. Dessutom ser vi till att begravningen och gravsättningen sker enligt den avlidnes vilja så långt den är känd samt ansvarar för att gravplatsen vårdas med bland annat plantering av blommor.

När boutredningen är klar och har granskats av oss överlämnas resterande pengar till fonden. Därefter förs arvet vidare ut i samhället och finansierar utvecklande projekt för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

Information om försäljning av fastigheter och bostadsrätter

Anvisningar för gode män

Anmäl ett dödsfall

Om släktarvingar och testamente saknas ska dödsfall anmälas till Arvsfonden. Det är Kammarkollegiet som handlägger dessa ärenden för fondens räkning. Den som har hand om dödsboet ska anmäla dödsfallet. Det kan exempelvis vara en god man, granne, kusin, sambo, socialtjänst, överförmyndare eller begravningsbyrå.

Anmäl ett dödsfall

När det finns ett testamente

Om en person avlider utan att det finns nära släktingar blir Allmänna arvsfonden arvinge. Om den avlidne under de här omständigheterna har skrivit testamente till förmån för någon annan måste testamentet skickas in till Kammarkollegiet för att bli godkänt. Arvsfonden ska också kallas till bouppteckningsförrättningen.

Skicka ett testamente

Ansök om att Arvsfonden ska avstå från arv

Ibland kan Arvsfonden avstå från ett arv eller ett försäkringsbelopp till förmån för någon annan även om den avlidne inte har skrivit något testamente. På Kammarkollegiets webbplats kan du läsa om på vilka grunder ett arv kan avstås och hur du gör för att ansöka.

Ansök om att Arvsfonden ska avstå från arv

Gåva till Allmänna arvsfonden

Om du vill skänka ett belopp som gåva till Allmänna arvsfonden kan du göra inbetalningen till Allmänna arvsfondens bankgiro 417-6723. Ange ”Gåva” som referens.

Om du vill ha en bekräftelse på att vi har tagit emot gåvan måste du skicka information om gåvan och dina kontaktuppgifter till oss, så att vi kan återkomma till dig. Skicka informationen antingen per e-post till registratur@kammarkollegiet.se, eller med vanlig post till:

Allmänna arvsfonden
c/o Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm

Testamente till Allmänna arvsfonden

Det är möjligt att testamentera hela eller delar av sin kvarlåtenskap till Allmänna arvsfonden.

Om du vill upprätta ett testamente till förmån för Allmänna arvsfonden rekommenderar vi dig att ta kontakt med en jurist eller annan person med erfarenhet av att upprätta testamenten. Testamente är en formbunden handling. Det är mycket viktigt att testamentet upprättas på ett korrekt sätt både vad gäller form och innehåll, så att det får de verkningar som du önskar.

Vi lämnar inte ut några blanketter och har heller inte möjlighet att hjälpa till eller bistå med råd vid upprättande av testamenten.

Inbetalning till Allmänna arvsfonden av andra tillgångar än arv

Vid likvidation av aktiebolag kan Bolagsverket, på anmälan av likvidatorn, besluta att vissa tillgångar av obetydligt värde ska tillfalla Allmänna arvsfonden.

Inbetalning av andra tillgångar än arv

Sidan uppdaterades 2020-06-05.