Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör.

Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Innehållsförteckning

§ 193

Tillkommande och utgående ärenden

§ 194

Anmälan om jäv

§ 195

Information från Förbo AB

§ 196

Ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges webbsändningar

§ 197

Reglemente för valnämnden 2021

§ 198

Delegation i anledning av Covid-19

§ 199

Upprättande av och uppdragsbeskrivning för en tillfällig beredning om framtida inriktning för badanläggning

§ 200

Verksamhetsberättelse Utväg Södra Älvsborg 2020

§ 201

Årsredovisning för Ungdomsmottagningen 2020

§ 202

Upphandling av drift av Riddarstensgården äldreboende

§ 203

Yttrande över remiss om Regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra Götalands län

§ 204

Yttrande till Trafikverket om tidsram för upphävande av delar av detaljplan

§ 205

Effektivt lokalutnyttjande av Parasollen

§ 206

Bostadsarrende för del av Lerum Aspenäs 2:15, Branta liden 21

§ 207

Planbesked för fastigheten Hallegården 1:163

§ 208

Fastighetsförsäljning av Lerum Hjällsnäs 9:110 och 9:111, Gråbo C, till Mjörnbo Gårdar Ekonomisk Förening

§ 209

Väg till kommunens återvinningsstation, Hultet 1:3, Aspenäs 2:40 mfl

§ 210

Yttrande över överklagande till Mark- och miljödomstolen gällande detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 5:6, Bäckamaden i Lerum

§ 211

Yttrande från Lerums kommun avseende betänkandet Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU 2021:3)

§ 212

Donation av konstverk

§ 213

Rapportering från kommundirektören

§ 214

Rapportering från Göteborgsregionen

§ 215

Rapportering från kommunstyrelsens utskott

§ 216

Rapportering från kommunstyrelsens representanter

§ 217

Tillkommande ärende med anledning av Länsstyrelsens yttrande över deponi i Vråssered

§ 193 Tillkommande och utgående ärenden

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att följande ärenden tillkommer sammanträdet

  • Ärende med anledning av Länsstyrelsens yttrande över deponi i Vråssered

Beslutsunderlag

  • Inkommen skrivelse från Viktor Lundblad (M), 2021-05-12

Förslag under sammanträdet

Viktor Lundblad (M) föreslår kommunstyrelsen besluta att följande ärende tillkommer sammanträdet: Ärende med anledning av Länsstyrelsens yttrande över deponi i Vråssered.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla förslagen och finner att kommunstyrelsen så beslutar.

§ 194 Anmälan om jäv

Sammanfattning

Inga förtroendevalda anmäler jäv.

§ 195 Information från Förbo AB

Sammanfattning

Peter Granstedt, VD i Förbo informerar om Förbo och svarar på frågor.

Förbo drabbades 17 april av en mer omfattande brand i bostadsområdet Tåbrovägen i Lindome. Polisutredning pågår kring brandorsak. Totalt är drygt 20 lägenheter skadade där flertalet har omfattande skador. Förbo har arbetat med att hitta ersättningslägenheter för dom som har behov av detta. Återuppbyggnad kommer sannolikt att mer än ett år för de mest drabbade lägenheterna.

Förbos nyproduktion är i fortsatt fokus och här är det viktigt att få fram mer detaljplanelagd mark.

Under 2020 nådde Förbo återigen ett all time high avseende planerat underhåll. Flera områden är inne på sista renoveringsetappen och kommer att avslutas under 2021. De kommande åren kommer att ligga på en något lägre nivå.

Projektet att ansluta alla Förbos fastigheter till Fiber fortgår och skall vara klart under 2022.

Avslutningsvis har Förbo en ny affärsplan som gäller för perioden 2021–2025. De tidigare strategiska inriktningen kvarstår men med ökad tydlighet och fokus.

§ 196 Ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges webbsändningar

KS21.332

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta

1. utse ordförande Ingela Gyllesten (C) till ansvarig utgivare för sändningar avkommunfullmäktiges sammanträden på lerum.se.2. utse vice ordförande Oskar Ahlman (M) som ersättare till Ingela Gyllesten (C).3. utse andra vice ordförande Gun-Britt Delsvik Svensson (S) som ersättare till Oskar Ahlman (M).

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges sammanträden webbsänds via internet. Eftersom direktsändningar via internet bedöms som radioprogram enligt yttrandefrihetsgrundlagen behöver kommunen anmäla sin sändningsverksamhet och en ansvarig utgivare till Myndigheten för press, radio och tv.

Beslutsunderlag

  • Tjänsteskrivelse om ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges webbsändningar

Beslutet skickas till

Maria Egerlund Fletcher, kommunjuristMarcus Larsson, administrativ chef

§ 197 Reglemente för valnämnden 2021

KS21.373

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta Reglemente för valnämnden i Lerums kommun, KS21.373–2.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Spridningen av Corona-viruset föranledde under våren 2020 att kommunfullmäktige medgav kommunstyrelsen, övriga nämnder, utskott och beredningar möjligheten att delta i sammanträden på distans. För att distansdeltagande ska vara tillåtet krävs inte bara att kommunfullmäktige beslutar medge det, utan också att regler för deltagandet införs i den aktuella nämndens reglemente. Sådana regler infördes inte i valnämndens reglemente eftersom nämnden huvudsakligen är aktiv i samband med val och det inte fanns en vetskap om att pandemin skulle pågå så länge som nu har skett. Eftersom val ska genomföras under 2022 och valnämnden därför inom kort kommer att behöva sammanträda föreslås att kommunfullmäktige även beslutar införa regler för distansdeltagandet i valnämndens reglemente.

Beslutsunderlag

  • Tjänsteskrivelse om revidering av reglemente för valnämnden i Lerums kommun

  • Reglemente för valnämnden i Lerums kommun- med synliga ändringar

  • Reglemente för valnämnden i Lerums kommun- slutversion

  • Tjänsteskrivelse om deltagande i sammanträde på distans - bilaga

Beslutet skickas till

Maria Egerlund Fletcher, kommunjuristMarcus Larsson, administrativ chef

§ 198 Delegation i anledning av Covid-19

KS21.372

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektör rätt att besluta att vid behov upphöra med, minska omfattningen samt prioritera bland insatser inom hemtjänsten i syfte säkerställa att de behov som ovillkorligen måste tillgodoses blir tillgodosedda. Beslut som fattas med stöd av delegationen får inte avse en period som sträcker sig längre än till 2021-12-31. Delegationen gäller till 2021-12-31.

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektör rätt att besluta att vid behov upphöra med eller minska omfattningen av verkställighet av insatsen dagverksamhet för personer med demensdiagnos i syfte att minimera smittspridning av Coronavirus/Covid19 och säkerställa personalbemanning inom andra verksamheter som bedöms ha större påverkan på liv och hälsa. Beslut som fattas med stöd av delegationen får inte avse en period som sträcker sig längre än till 2021-12-31. Delegationen gäller till 2021-12-31.

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektör rätt att besluta att vid behov upphöra med eller minska omfattningen av verkställighet av växelvård i syfte att minimera smittspridning av Coronavirus/Covid-19 och säkerställa personalbemanning inom andra verksamheter som bedöms ha större påverkan på liv och hälsa. Beslut som fattas med stöd av delegationen får inte avse en period som sträcker sig längre än till 2021-12-31. Delegationen gäller till 2021-12-31.

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektör rätt att besluta att vid behov minska omfattning eller stänga verksamheten för daglig verksamhet i syfte att minimera smittspridning av Coronavirus/Covid 19 samt att säkerställa att de behov som ovillkorligen måste tillgodoses blir tillgodosedda. Beslut som fattas med stöd av delegationen får inte avse en period som sträcker sig längre än till 2021-12-31. Delegationen gäller till 2021-12-31.

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektör möjlighet att vid behov besluta att utbildningen i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola övergår till distans- eller fjärrundervisning i enlighet med Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta. Samråd ska ske med kommunalråden innan beslut fattas. Beslut som fattas med stöd av delegationen får inte avse en period som sträcker sig längre än till 2021-12-31. Delegationen gäller till 2021-12-31.

Kommunstyrelsen beslutar ge rektor i grundskolan åk 7–9 samt gymnasieskolan vid respektive skola rätt att i enlighet med 11 a § Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta besluta om distans- eller fjärrundervisning om det behövs på grund av att lärare eller elever inte är eller har varit närvarande i skolenhetens lokaler därför att de i fråga om sin egen personliga situation följer eller har följt en rekommendation från Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen covid-19. Beslut som fattas med stöd av delegationen får inte avse en period som sträcker sig längre än till 2021-12-31. Delegationen gäller till 2021-12-31.

§ 198 (forts.)

KS21.372

Kommunstyrelsen beslutar ge kommundirektör rätt att i enlighet med 11 b § Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta besluta om distans- eller fjärrundervisning för att kunna följa förskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen covid-19 och som rör kollektivtrafiken och andra allmänna färdmedel. Beslut som fattas med stöd av delegationen får inte avse en period som sträcker sig längre än till 2021-12-31. Delegationen gäller till 2021-12-31.

Kommunstyrelsen beslutar ge kommundirektör rätt att besluta om tillfälligstängning eller kraftig begränsning av för kommunen frivilliga ej lagstadgadeverksamheter. Beslut som fattas med stöd av delegationen får inte avse en period som sträcker sig längre än till 2021-12-31. Delegationen gäller till 2021-12-31.

Kommunstyrelsen beslutar ge sektorschef för Sektor samhällsbyggnad rätt att besluta om att tillfälligt upphöra med nyuthyrning av kommunala lokaler, i syfte att minimera smittspridning av Coronavirus/Covid 19. Beslut som fattas med stöd av delegationen får inte avse en period som sträcker sig längre än till 2021-12-31. Delegationen gäller till 2021-12-31.

Sammanfattning

Med anledning av Coronavirusets spridning har kommunstyrelsen tidigare fattat beslut om delegation för tjänstepersoner (kommundirektör, sektorchef samhällsbyggnad och rektor) att fatta beslut om bland annat prioriteringar inom sektor stöd och omsorg, distans- och fjärrundervisning i skolan, upphörande av nyuthyrning av kommunens lokaler samt stängning eller begräsning av frivilliga ej lagstadgade verksamhet. Delegationen upphör att gälla den sista maj 2021/vid vårterminens utgång, men dessvärre är smittspridningen fortfarande omfattande och behov finns även framgent av att snabbt fatta beslut enligt ovan. Förvaltningen förslår därför att delegationen förlängs till sista december 2021.

Beslutsunderlag

  • Tjänsteskrivelse om delegation i anledning av Covid-19

Förslag under sammanträdet

Ordförande Viktor Lundblad föreslår kommunstyrelsen bifalla förslaget med följande ändring/rättelse. I näst sista stycket av förvaltningens förslag byts ordet ”i uppdrag” ut mot ordet ”rätt”.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla förslaget och finner att kommunstyrelsen så beslutar.

§ 198 (forts.)

KS21.372

Beslutet skickas till

Gull-Britt Eide, kommundirektörMaria Egerlund Fletcher, kommunjuristPeter Wallentin, sektorchef samhällsbyggnadMonika Bondesson, sektorchef stöd och omsorgAnn Blom, sektorchef lärandeGunilla Nilsdorff, administrativ chef lärande