Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör.

Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Värdegrund

Alla verksamheter som får stöd ur Allmänna arvsfonden ska vila på demokratisk grund.

Med demokratisk grund menar vi att verksamheten ska styras av följande värderingar:

  • lika rättigheter och möjligheter
  • delaktighet och inflytande
  • inkludering.

Lika rättigheter och möjligheter

Alla människor ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk och social tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder.

Delaktighet och inflytande

Skapa möjligheter för alla i projektet att ha insyn i och kunna påverka verksamheten. Det kan till exempel handla om att kunna göra sin röst hörd och bli lyssnad på.

Inkludering

Arbeta aktivt för att var och en ska känna sig välkommen och kunna bidra och delta i verksamheten. Inkludering innebär ett arbete för både fysisk och social tillgänglighet, det vill säga att alla ska kunna ta sig in i och vara på de platser där verksamheten bedrivs och att alla ska kunna ta del av projektets information och kommunikation.

Tre personer i rullstol spelar boccia

Projektet "Boccia för ungdomar med gravare funktionsnedsättningar" vill öka intresset för boccia i Stockholm och Mälardalen, och se till att fler föreningar startar bocciaverksamhet för målgruppen personer med funktionsnedsättning.

Sidan uppdaterades 2020-05-29.