Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör.

Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Prioriterade områden

Regeringen har valt ut tolv områden som är prioriterade för Allmänna arvsfonden.

De prioriterade områdena har många beröringspunkter och ett projekt kan innehålla delar som rör flera områden. Samtliga prioriteringar gäller för Arvsfondens tre målgrupper: barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning, om inget annat anges. Detta eftersom de tre målgrupperna har mycket gemensamt och eftersom ett projekt kan vända sig till fler än en av målgrupperna. Regeringen understryker att målgruppen personer med funktionsnedsättning också omfattar vuxna och äldre personer.

Vi arbetar särskilt för att få in ansökningar och för att sprida kunskap och erfarenheter från projekt på just de här områdena.

 • Stärka barnets rättigheter
 • Öka delaktighet och stärka demokratin
 • Förebygga våld, mobbning och trakasserier
 • Främja ett stärkt föräldraskap
 • Främja psykisk och fysisk hälsa
 • Ökad delaktighet i kulturlivet
 • Främja etableringen på arbetsmarknaden
 • Stärka rättigheter för personer med funktionsnedsättningar
 • Stärka förutsättningarna för nyanländas mottagande och etablering
 • Ökad jämställdhet och jämlikhet
 • Ökad delaktighet och tillgänglighet för äldre personer med funktionsnedsättningar
 • Stärka inflytandet för barn och unga

Stärka barnets rättigheter

Projekt som syftar till att stärka barnets rättigheter är ett av tolv områden har pekats ut som prioriterade av regeringen.

Mer information

För att stärka barnets rättigheter är det angeläget med stöd till projekt som syftar till att Barnkonventionen och dess intentioner blir kända och tillämpade på alla nivåer i samhället som berör barn direkt eller indirekt inom exempelvis förskola och skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård, samhällsplanering, idrott, fritid, kulturliv och rättsväsende.

Det är särskilt angeläget att ge prioritet åt projekt som syftar till att stärka rättighetsperspektivet i barns och ungas vardag, i verksamheter där barn befinner sig eller berörs.

Öka delaktighet och stärka demokrati

Projekt som syftar till att öka delaktighet och stärka demokratin är ett av tolv områden har pekats ut som prioriterade av regeringen.

Mer information

Möjligheten till delaktighet i samhället och inflytande över sin vardag är central för Arvsfondens målgrupper. Projekt som syftar till att utveckla nya former för engagemang och att engagera personer som inte annars deltar i föreningslivet bör ges särskild prioritet. Även projekt som verkar för att förebygga att ungdomar utvecklar ett antidemokratiskt beteende eller ansluter sig till antidemokratiska grupperingar bör uppmärksammas särskilt.

Det är också angeläget att uppmärksamma projekt som syftar till att stärka målgruppernas representation i demokratiska beslutsprocesser och möjligheter att påverka förhållanden i såväl den personliga sfären som i samhället i stort. Att utveckla, sprida och använda metoder att tillvarata de små barnens åsikter och de åsikter barn med funktionsnedsättning har, är särskilt viktigt.

Förebygga våld, mobbning och trakasserier

Projekt som syftar till att förebygga våld, mobbning och trakasserier är ett av tolv områden som har pekats ut som prioriterade av regeringen.

Mer information

Arbetet med att förebygga alla former av våld, mobbning och trakasserier bör prioriteras, framför allt vad gäller projekt som syftar till att utveckla nya metoder på området. Här innefattas även stöd till brottsoffer inom fondens målgrupper.

Projekt som syftar till att motverka mäns våld mot flickor och unga kvinnor samt flickor och kvinnor med funktionsnedsättning bör särskilt uppmärksammas. Det gäller även projekt som syftar till att motverka våld i samkönade relationer eller som vänder sig till barn som bevittnar våld i hemmet.

Främja ett stärkt föräldraskap

Projekt som syftar till att främja ett stärkt föräldraskap är ett av tolv områden som har pekats ut som prioriterade av regeringen.

Mer information

För att främja barns och ungas hälsa behöver nya metoder för föräldraskapsutbildning och föräldraskapsstöd utvecklas och prövas. Stöd och hjälp i föräldraskapet kan öka andelen barn som har goda relationer med föräldrarna och som därigenom har ökade möjligheter till god hälsa och ett gott liv.

Det är särskilt angeläget att uppmärksamma projekt som syftar till att utveckla former för ett universellt förebyggande föräldraskapsstöd, det vill säga att alla föräldrar erbjuds samma möjligheter till stöd och hjälp. Vidare är det angeläget att uppmärksamma att föräldrars behov av stöd kan skifta under olika perioder av barnets uppväxt, samt att unga föräldrar, föräldrar med utländsk bakgrund samt föräldrar med funktionsnedsättning eller som har barn med funktionsnedsättning kan vara i behov av särskilt stöd. Det behövs därutöver ett fortsatt utvecklingsarbete för att stärka och stödja barn till föräldrar som har missbruksproblematik samt barn till föräldrar med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning eller som är allvarligt sjuka.

Främja psykisk och fysisk hälsa

Projekt som syftar till att främja psykisk och fysisk hälsa är ett av tolv områden som av regeringen pekats ut som prioriterade.

Mer information

Projekt som främjar målgruppernas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande bör ges fortsatt prioritet. Även om hälsan i huvudsak utvecklas positivt i Sverige finns problem, bland annat vad gäller psykisk hälsa, övervikt och fetma samt alkoholkonsumtion. Under senare tid har flera studier också pekat på att psykisk ohälsa i hög grad förekommer bland homo- och bisexuella ungdomar samt unga transpersoner (hbt-personer).

Det är därför angeläget att pröva modeller där ideella organisationer, själva eller tillsammans med offentliga samhällsorgan, kan utveckla verksamhet för att förebygga psykisk och fysisk ohälsa hos Arvsfondens målgrupper. Levnadsvanor och mönster som grundläggs i tidig ålder följer ofta med och påverkar resten av livet, varför det är särskilt angeläget att främja goda levnadsvanor tidigt i livet.

Ökad delaktighet i kulturlivet

Projekt som syftar till ökad delaktighet i kulturlivet är ett av tolv områden som har pekats ut som prioriterade av regeringen.

Mer information

Att verka för ett rikt och nyskapande kulturliv som är tillgängligt för alla människor samt att bevara och tillgängliggöra kulturarvet är viktiga uppgifter för hela samhället. Alla som bor i vårt land ska oberoende av ålder eller eventuell funktionsnedsättning ha möjlighet att delta i kulturlivet och uppleva en bredd av kulturella uttrycksformer liksom att få utveckla sin egen förmåga att uttrycka sig. Det är därför angeläget att stödja projekt som utvecklar barns och ungdomars möjlighet till delaktighet i kulturlivet, till kulturupplevelser och till eget skapande, oavsett funktionsförmåga.

Även projekt som syftar till att utveckla långsiktig samverkan mellan kulturinstitutioner och ideellt föreningsliv bör uppmärksammas. Det är också angeläget med stöd till barns och ungas språkutveckling.

Främja etableringen på arbetsmarknaden

Projekt som syftar till att främja etableringen på arbetsmarknaden är ett av tolv områden som har pekats ut som prioriterade av regeringen.

Mer information

Arbete ger en egen försörjning och stärker oberoendet och självkänslan samtidigt som en hög sysselsättning utgör grunden för samhällets välfärd. Arvsfonden bör därför prioritera projekt som syftar till att finna metoder för att öka tillträde till arbetsmarknaden för ungdomar och för personer med funktionsnedsättning.

Det är också angeläget med stöd till satsningar för att tidigt ge barn och unga, med eller utan funktionsnedsättning, kunskap om och erfarenhet av entreprenörskap och arbetslivet. Projekt som genomförs i samverkan med företag och branscher och de projekt som riktar sig till unga som står långt från arbetsmarknaden bör uppmärksammas särskilt.

Stärka rättigheter för personer med funktionsnedsättning

​Projekt som syftar till att stärka rättigheterna för personer med funktionsnedsättning är ett av tolv områden som har pekats ut som prioriterade av regeringen.

Mer information

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning antogs av FN:s generalförsamling i december 2006 och undertecknades av Sverige året därpå. Den har till syfte att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning och att säkerställa att personer med funktionsnedsättning på samma villkor som andra kan åtnjuta eller utöva alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. För att nå det nationella målet ska genomförandet av funktionshinderspolitiken inriktas mot fyra områden: principen om universell utformning, åtgärda befintliga brister i tillgängligheten, individuella stöd och lösningar för individens självständighet, och att förebygga och motverka diskriminering. Konventionen genomsyras av principen att funktionshindersorganisationer ska ha en aktiv roll när lagar och regler utformas och genomförs i kommuner, landsting och på riksnivå. Medel från Arvsfonden kan bidra till att finna former och vidareutveckla metoder och arbetssätt som ger kvinnor och män, flickor och pojkar med funktionsnedsättning möjlighet till självständighet, inflytande och delaktighet inklusive inom de egna intresseorganisationerna samt i det lokala utvecklingsarbetet.

Stärka förutsättningarna för nyanländas mottagande och etablering

Projekt som syftar till att stärka förutsättningarna för nyanländas mottagande och etablering är ett av tolv områden som har pekats ut som prioriterade av regeringen.

Mer information

Det civila samhällets organisationer har en viktig roll för att bidra till samhällets mottagande av nyanlända barn och unga. Föreningslivet är en god integrationsarena och bygger på aktivt och frivilligt deltagande. Pengar från Arvsfonden kan bidra till att skapa bättre förutsättningar för nyanländas etablering och delaktighet i samhället, inte minst i och genom föreningslivet. Projekt som syftar till att stärka, stödja och öka förutsättningar för nyanlända barns och ungas etablering i samhället bör därför prioriteras. Det är samtidigt angeläget att stärka det sociala stöd som krävs för barns och ungas goda start i Sverige. Projekten kan exempelvis omfatta nätverksskapande eller språkinlärning.

Ökad jämställdhet och jämlikhet

Projekt som syftar till ökad jämställdhet och jämlikhet är ett av tolv områden som har pekats ut som prioriterade av regeringen.

Mer information

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Det ska finnas en jämn fördelning av makt och inflytande samt en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Ekonomisk jämställdhet ska råda och mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Det är därför angeläget att stödja projekt som ökar förutsättningarna för att både flickor och pojkar samt kvinnor och män med funktionsnedsättning ska kunna delta i samhället på samma villkor och utvecklas utan att hindras av strukturer, fördomar och stereotypa föreställningar.

På så sätt kan samhället och den enskilda människan nå sin fulla potential. Pengar från Allmänna arvsfonden kan bidra till att skapa arbetssätt och metoder för att öka jämställdheten mellan både flickor och pojkar samt kvinnor och män med funktionsnedsättning. Inom detta område bör mål 5 inom Agenda 2030, som handlar om att uppnå jämställdhet och om alla kvinnors och flickors egenmakt, beaktas och tas tillvara.

Ökad delaktighet och tillgänglighet för äldre personer med funktionsnedsättningar

Projekt som syftar till ökad delaktighet och tillgänglighet för äldre personer med funktionsnedsättningar är ett av tolv områden som har pekats ut som prioriterade av regeringen.

Mer information

Den positiva utvecklingen av att vi lever allt längre leder också till att fler personer lever med åldersrelaterade sjukdomar och med funktionsnedsättningar. Oavsett människors funktionsförmåga och ålder bör hinder för deras delaktighet i samhället rivas.

Projekt bör prioriteras som riktar sig till äldre personer med funktionsnedsättning och som utvecklar metoder för att öka delaktighet och tillgänglighet.

Stärka inflytandet för barn och unga

Projekt som syftar till att stärka inflytandet för barn och unga är ett av tolv områden som har pekats ut som prioriterade av regeringen.


Mer information

Alla barn har en absolut rätt att få komma till tals och uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem enligt artikel 12 i Barnkonventionen. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse utifrån barnets ålder och mognad. Det är därför angeläget att prioritera projekt som stärker förutsättningarna för att öka delaktighet och inflytande för barn och unga. Artikel 12 innebär att även mycket små barn har rätt att höras och få tycka till om saker som rör dem men också att barn inte ska tvingas framföra sin åsikt om han eller hon inte vill det. För att barnet eller den unge ska kunna vara delaktig krävs att han eller hon får information som är anpassad efter individens förutsättningar.

Ungdomar ute i naturen hoppar över hinder

Genom etablering av naturparkourparker kan fler upptäcka naturen. Projektet "Naturparkour" arbetade för att öka ungas rörelse utomhus, med fokus på barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden.

Sidan uppdaterades 2020-05-28.