Till innehållet

Ansök om pengar

Behöver er organisation hjälp med pengar till ett utvecklande projekt? Vi tar löpande emot och bedömer ansökningar under hela året. Arvsfondsdelegationen tar beslut om nya projekt sex gånger per år.

Fyra målgrupper

Arvsfonden har fyra målgrupper. För att få pengar ur Arvsfonden måste projektet inkludera minst en av de fyra målgrupperna. Arvsfondens målgrupper är:

 • Barn till och med 11 år, med eller utan funktionsnedsättning
 • Ungdomar från 12 till och med 25 år, med eller utan funktionsnedsättning
 • Personer från 26 år med funktionsnedsättning
 • Äldre från 65 år

Ansökan - så går det till

Processen att ansöka om pengar följer fem steg:

1. Förbereda ansökan

2. Fylla i ansökan

3. Skicka in ansökan

4. Bedömning av ansökan

5. Beslut om ansökan

Steg 1

1. Förbereda ansökan

Är Allmänna arvsfonden rätt finansiär för projektet? Ta reda på om er organisation kan få pengar. Läs om:

 • stödformer
 • målgrupper
 • vem som kan ansöka
 • de tre kriterierna för bedömning
 • värdegrund
 • övriga krav.

Steg 2

2. Fylla i ansökan

Visar era förberedelser att Arvsfonden är en möjlig finansiär för er idé? Då är det dags att fylla i ansökan. Så här gör ni.

Steg 3

3. Skicka in ansökan

När mallarna för ansökan och budget är ifyllda och färdiga är det dags att skicka in ansökan.

Steg 4

4. Bedömning av ansökan

När er ansökan kommer in hamnar den i en kö som vi tar omhand i turordning. Den genomsnittliga behandlingstiden för en ansökan är 5-7 månader. Så snart vi har registrerat ansökan får ni ett e-postmeddelande med information om vilken handläggare som kommer att vara er kontaktperson under hela processen.

Steg 5

5. Beslut om ansökan

När bedömningen är gjord är det dags för beslut. Det är nämndmyndigheten Arvsfondsdelegationen som fattar beslutet om en ansökan ska godkännas eller inte. Arvsfondsdelegationen tar beslut sex gånger per år.

Välj vilket stöd du vill läsa mer om:

Vem kan ansöka om projektstöd?

Organisationer som bedriver ideell verksamhet kan få pengar ur Arvsfonden. Organisationen ska ha funnits i minst ett år för att kunna få projektstöd.

Nyskapande och utvecklande

En projektidé måste vara nyskapande och utvecklande för att få pengar från Arvsfonden. Projektet ska skilja sig från organisationens ordinarie verksamhet. Projektidén är inte nyskapande om den genomförs i stor skala av andra.

Delaktighet – målgruppen ska ha inflytande

Minst en av Arvsfondens tre målgrupper ska vara med i projektet:

 • barn 0-11 år
 • ungdomar 12-25 år
 • personer med funktionsnedsättning.

Det är målgruppens önskemål som ska styra verksamheten. Målgruppen ska vara delaktig utifrån sina egna förutsättningar. Målgruppen ska ha inflytande i ett arvsfondsprojekt.

Överlevnad

Ni måste redan tidigt i planeringen ha en realistisk plan för överlevnaden av projektet. Ni ska kunna förklara hur och vad som överlever efter avslutat projekt.

Värdegrund

För att kunna få pengar ur Arvsfonden är det viktigt att ni har läst, förstått och följer Arvsfondens demokratiska värdegrund och generella villkor.

Generella villkor

De generella villkoren är regler som ni som sökande organisation måste följa. När ni skriver under ansökan, lovar ni även att ni ska följa dessa villkor. Därför är det viktigt att alla i styrelsen och de som ska arbeta med projektet har läst och förstått de generella villkoren.

Prioriterade områden

Regeringen har valt ut tolv områden som är prioriterade för Arvsfonden. Vi arbetar särskilt för att få in ansökningar om projekt inom de prioriterade områdena.

Hur stort belopp kan sökas?

För projektstöd finns ingen beloppsgräns för hur stor en budget kan vara. Men, alla kostnader i projektet ska vara skäliga och kunna specificeras med en offert och motivering. Vi avslår kostnader som vi bedömer vara för stora och oskäliga.

Tips: att tänka på när ni fyller i ansökan om projektstöd

Vi har sammanställt åtta tips på vad som är bra att tänka på när ni skriver er ansökan om projektstöd till Arvsfonden.

Innan ni skickar in ansökan

Följ gärna checklistan, så blir er ansökan blir så fullständig som möjligt.

Mallar för ansökan

Dokumenten nedan är de mallar ni behöver fylla i samt information om viktiga intyg ni måste skicka in tillsammans med er ansökan om projektstöd. Ladda ner och spara dokumenten innan ni börjar fylla i ansökan.

Ansökan om projektstöd Word, 63 kB.

Budgetmall för ansökan om projektstöd Excel, 368 kB.

Viktiga intyg du måste lämna med en ansökan till Arvsfonden Pdf, 119 kB.

Vem kan ansöka om lokalstöd?

Organisationer som bedriver ideell verksamhet kan få pengar ur Arvsfonden. Organisationen måste ha funnits i minst två år för att kunna få lokalstöd.

Nyskapande och utvecklande

Verksamheten ni planerar i lokalen eller anläggningen som ni vill bygga ska vara nyskapande på orten (inom tio kilometer) och tydligt skilja sig från både den egna föreningens och andra aktörers vanliga verksamhet.

Det kan också innebära att ni aktivt riktar er till en ny målgrupp, förutsatt att det är en av Arvsfondens tre målgrupper:

 • barn 0-11 år
 • ungdomar 12-25 år
 • personer med funktionsnedsättning.

Eller att ni förlänger säsongen för en säsongsbetonad verksamhet som då kan utövas året runt.

Delaktighet – målgruppen ska ha inflytande

Minst en av Arvsfondens tre målgrupper ska vara med i projektet:

 • barn 0-11 år
 • ungdomar 12-25 år
 • personer med funktionsnedsättning.

Målgruppen ska vara delaktig utifrån sina förutsättningar både i projektets planering men även efter byggnationen, i den fortsatta verksamheten.

Överlevnad

När ni får lokalstöd ur Arvsfonden förbinder ni er att driva verksamheten i minst tio år. Därför krävs det att den sökande organisationen har ett tioårigt nyttjanderättsavtal/arrendeavtal för lokalen och/eller marken om den inte äger marken själv.

Värdegrund

För att kunna få pengar ur Arvsfonden är det viktigt att ni har läst, förstått och följer Arvsfondens demokratiska värdegrund och generella villkor.

Generella villkor

De generella villkoren är regler som ni som sökande organisation måste följa. När ni skriver under ansökan, lovar ni även att ni ska följa dessa villkor. Därför är det viktigt att alla i styrelsen och de som ska arbeta med projektet har läst och förstått de generella villkoren.

Prioriterade områden

Regeringen har valt ut tolv områden som är prioriterade för Arvsfonden. Vi arbetar särskilt för att få in ansökningar om projekt inom de prioriterade områdena.

Hur stort belopp kan sökas?

För lokalstöd kan ni beviljas upp till 70 procent av totala godkända kostnader inklusive moms, för om-, till- eller nybyggnation av en lokal eller anläggning. Beviljat belopp kan högst uppgå till 5 miljoner kronor inklusive moms (4 miljoner kronor exklusive moms).

Tillgänglighetsanpassning

Alla lokaler och anläggningar som byggs med pengar från Arvsfonden ska vara tillgänglighetsanpassade för personer med funktionsnedsättning. I projekt där personer med funktionsnedsättning är huvudsaklig målgrupp, kräver vi att ni har samarbete med en funktionshinderorganisation.

Riktlinjer för konstgräs

Användningen av gummigranulat vid anläggning av konstgräs är ett konstaterat miljöproblem. Vid Arvsfondsdelegationens sammanträde den 27 september 2017 beslutade därför delegationen om särskilda riktlinjer för ansökningar om lokalstöd som innefattar anläggning av konstgräs. Delegationen följer utvecklingen och kan komma att besluta om ytterligare restriktioner vad gäller användningen av gummigranulat.

Tips: att tänka på när ni fyller i ansökan om lokalstöd

Vi har sammanställt sju tips på vad som är bra att tänka på när ni skriver er ansökan om lokalstöd till Arvsfonden.

Mallar för ansökan

Dokumenten nedan är de mallar ni behöver fylla i samt information om viktiga intyg ni måste skicka in tillsammans med er ansökan om lokalstöd. Ladda ner och spara dokumenten innan ni börjar fylla i ansökan.

Ansökan om lokalstöd Word, 68 kB.

Budgetmall för ansökan om lokalstöd Excel, 298 kB.

Viktiga intyg du måste lämna med en ansökan till Arvsfonden Pdf, 119 kB.

Sidan uppdaterades 2022-03-31.