Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör.

Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Ansök om pengar

Allmänna arvsfonden kan hjälpa till med pengar när er organisation vill göra ett nyskapande och utvecklande projekt.

Vi tar löpande emot och bedömer ansökningar under hela året. Arvsfondsdelegationen tar beslut om nya projekt sex gånger per år.

Ansökan - så går det till

Processen att ansöka om pengar följer fem steg:

1. Förbereda ansökan

2. Fylla i ansökan

3. Skicka in ansökan

4. Bedömning av ansökan

5. Beslut om ansökan

Steg 1

1. Förbereda ansökan

Är Allmänna arvsfonden rätt finansiär för projektet? Ta reda på om er organisation kan få pengar. Läs om:

 • stödformer
 • målgrupper
 • vem som kan ansöka
 • de tre kriterierna för bedömning
 • värdegrund
 • övriga krav.

Mer information

Steg 2

2. Fylla i ansökan

Visar era förberedelser att Arvsfonden är en möjlig finansiär för er idé? Då är det dags att fylla i ansökan. Så här gör ni.

Mer information

Steg 3

3. Skicka in ansökan

När mallarna för ansökan och budget är ifyllda och färdiga är det dags att skicka in ansökan.

Mer information

- Skriv ut dokumenten.

- Se till att personer som har rätt att företräda den sökande organisationen undertecknar ansökan.

- Var noggrann med att skicka med de bilagor som anges på ansökan.

- Skicka alla ansökningshandlingar med vanlig post till Arvsfondsavdelningen på Kammarkollegiet.

Steg 4

4. Bedömning av ansökan

När er ansökan kommer in hamnar den i en kö som vi tar omhand i turordning. Den genomsnittliga behandlingstiden för en ansökan är 5-7 månader. Så snart vi har registrerat ansökan får ni ett e-postmeddelande med information om vilken handläggare som kommer att vara er kontaktperson under hela processen.

Mer information

- Handläggaren ansvarar för att gå igenom hela er ansökan och bedöma om den uppfyller de krav som gäller för att kunna få pengar ur Arvsfonden.

- Det är vanligt att handläggaren behöver mer information för att kunna göra en bedömning. I så fall hör hen av sig till er.

- Var beredda på att svara på frågor och ge kompletterande information.

- Även om det är en namngiven handläggare som tar hand om er ansökan är det alltid fler än en som läser och bedömer ansökan.

- Det kommer in runt 1 000 ansökningar till Arvsfonden varje år och varje handläggare hanterar flera ansökningar parallellt.

Steg 5

5. Beslut om ansökan

När bedömningen är gjord är det dags för beslut. Det är nämndmyndigheten Arvsfondsdelegationen som fattar beslutet om en ansökan ska godkännas eller inte. Arvsfondsdelegationen tar beslut sex gånger per år.

Mer information

Välj vilket stöd du vill läsa mer om:

Vem kan ansöka om projektstöd?

Organisationer som bedriver ideell verksamhet kan få pengar ur Arvsfonden. Organisationen ska ha funnits i minst ett år för att kunna få projektstöd.

Mer information

Organisationen och projektet ska vila på demokratisk grund och följa Arvsfondens värdegrund. Offentlig huvudman, till exempel en kommun eller en region, kan få pengar ur Arvsfonden men då i nära samarbete med en ideell organisation. För offentlig huvudman ställer vi krav på att projektet ska vara särskilt nyskapande, och att man går in med en egen insats. Det kan till exempel vara en del av tjänsterna, lokalkostnader eller liknande.

Privatpersoner eller företag kan inte få pengar för projektstöd ur Arvsfonden.

Nyskapande och utvecklande

En projektidé måste vara nyskapande och utvecklande för att få pengar från Arvsfonden. Projektet ska skilja sig från organisationens ordinarie verksamhet. Projektidén är inte nyskapande om den genomförs i stor skala av andra.

Mer information

För att veta om ni uppfyller Arvsfondens krav på nyskapande och utvecklande är det bra att ställa följande frågor:

 • Är projektet nytt för er organisation?
 • Finns det andra som arbetar på liknande sätt? På vilket sätt kommer ni skilja er från detta arbetssätt?
 • Är metoden eller verksamheten ny för målgruppen, men finns utvecklat för andra?
 • Hur har ni undersökt om er idé är nyskapande och utvecklande?

När vi bedömer om ett projekt är nyskapande och utvecklande gör vi en analys av hur ni beskriver att projektet är nyskapande och hur ni beskriver att ni har kommit fram till det. Vi gör en omvärldsanalys och ser om den stämmer överens med det ni berättar. Beskriver ni andra verksamheter som arbetar med liknande projekt?

Vad kan vara ett nyskapande och utvecklande projekt?

Ni kan tänka så här:

 • Utveckla metoder och verksamheter som inte finns.
  • Exempel: digitalt hemmadisco för äldre med reumatism för att motverka ohälsa.
 • Vidareutveckla en metod eller verksamhet för en ny målgrupp.
  • Exempel: utveckla en trygg och tillgänglig fritidsgård för ungdomar med behov av assistanshund.
 • Vidareutveckla en metod eller verksamhet i en ny riktning.
  • Exempel: utveckla stödverksamheten för unga killar inom en kvinnojoursverksamhet.
 • Pröva nya samarbeten och utveckla nya arbetsmodeller.
  • Exempel: utveckla samarbeten mellan den unga miljörörelsen och idrottsföreningar för att få fler unga att röra på sig och arbeta för klimatmålen.

Delaktighet – målgruppen ska ha inflytande

Minst en av Arvsfondens tre målgrupper ska vara med i projektet:

 • barn 0-11 år
 • ungdomar 12-25 år
 • personer med funktionsnedsättning.

Det är målgruppens önskemål som ska styra verksamheten. Målgruppen ska vara delaktig utifrån sina egna förutsättningar. Målgruppen ska ha inflytande i ett arvsfondsprojekt.

Mer information

För att veta om ni uppfyller Arvsfondens krav på delaktighet kan det vara bra att ställa följande frågor:

 • Är det målgruppen som kommit med idén till projektet?
 • På vilket sätt är målgruppen med och styr projektet?
 • Är målgruppen anställd i projektet?
 • Vilken är målgruppens roll efter avslutat projekt?

Organiserar ni målgruppen i er organisation, det vill säga är ni en barn-, ungdoms-, eller funktionshinderorganisation? Är svaret ja, så uppfyller ni delvis Arvsfondens krav på delaktighet. Men ni behöver ändå göra målgruppen delaktiga i projektet. Är er organisation inte i första hand en förening som organiserar målgruppen, behöver ni involvera målgruppen på ett tydligt och konkret sätt.

Några sätt att göra målgruppen delaktig är genom att:

 • skapa referensgrupper med målgruppen
 • skapa styrgrupp med målgruppen
 • anställa målgruppen i projektet.

När vi bedömer ett projekts delaktighet gör vi en analys av hur ni beskriver att målgruppens delaktighet har sett ut:

 • under processen när ni skrivit ansökan
 • under själva projektet
 • efter avslutat projekt.

Ni kan tänka så här:

 • Har målgruppen varit med och skrivit ansökan?
 • Finns målgruppen med i referensgrupper, styrgrupp eller som anställd?
 • Kommer målgruppen fortsätta arbeta med projektets resultat efter avslutat projekt? En ungdomssektion skapas, nya tillgänglighetspolicys tas fram och så vidare.

Ju större makt målgruppen har över ett arvsfondsprojekt desto bättre blir resultatet.

Överlevnad

Ni måste redan tidigt i planeringen ha en realistisk plan för överlevnaden av projektet. Ni ska kunna förklara hur och vad som överlever efter avslutat projekt.

Mer information

För att veta om ni uppfyller Arvsfondens krav på överlevnad är det bra att ställa följande frågor:

 • Har ni en konkret och realistisk plan för hur projektets resultat ska leva vidare?
 • Beskriver ni vad som ska leva vidare, var det ska finnas och vem som betalar?

När vi bedömer om ett projekt har en realistisk överlevnad gör vi en analys av hur ni beskriver att delar av projektet ska överleva, om det kostar pengar och vem som i så fall ska betala fortsättningsvis.

För att projektet ska kunna överleva är det viktigt att ni redan i ansökan tänker igenom och förankrar ert samarbete med viktiga aktörer. Om er plan är att verksamheten ska övergå i ett IOP (idéburet offentligt partnerskap) måste kommunen vara en etablerad samarbetspart redan från start.

Exempel på överlevnad kan vara att:

 • Projektet blir en del av organisationens verksamhet.
 • Verksamheten fortsätter genom en annan aktör.
 • Ni erbjuder utbildning i den metod ni utvecklat i projektet.
 • Projektets resultat utvecklar en ny förening.

Värdegrund

För att kunna få pengar ur Arvsfonden är det viktigt att ni har läst, förstått och följer Arvsfondens demokratiska värdegrund och generella villkor.

Mer information

Generella villkor

De generella villkoren är regler som ni som sökande organisation måste följa. När ni skriver under ansökan, lovar ni även att ni ska följa dessa villkor. Därför är det viktigt att alla i styrelsen och de som ska arbeta med projektet har läst och förstått de generella villkoren.

Mer information

Prioriterade områden

Regeringen har valt ut tolv områden som är prioriterade för Arvsfonden. Vi arbetar särskilt för att få in ansökningar om projekt inom de prioriterade områdena.

Mer information

Hur stort belopp kan sökas?

För projektstöd finns ingen beloppsgräns för hur stor en budget kan vara. Men, alla kostnader i projektet ska vara skäliga och kunna specificeras med en offert och motivering. Vi avslår kostnader som vi bedömer vara för stora och oskäliga.

Mer information

Tips: att tänka på när ni fyller i ansökan om projektstöd

Vi har sammanställt åtta tips på vad som är bra att tänka på när ni skriver er ansökan om projektstöd till Arvsfonden.

Mer information

 1. Börja med att använda mallen för ansökan som ett arbetsdokument. Vissa frågor tar längre tid att svara på och kräver mer efterforskningar. Andra frågor går snabbare att besvara.
 2. Skriv inte för långt. Max 20 sidor. Om det blir längre dra inte ner teckenstorleken till under punktstorlek 11, det gör texten otillgänglig och svårläst.
 3. Var gärna flera som arbetar med ansökan. Ett projekt är inte en enskild persons arbete utan ett samarbete. Se till att målgruppen för projektet involveras tidigt i processen, om det finns förutsättningar även i skrivprocessen. Se till att alla förstår och är inkluderade.
 4. Sammanfattningen ska ge en kort övergripande beskrivning av hela det tänkta projektet. Den ska omfatta projektets syfte, mål, målgrupp, exempel på metod eller aktiviteter och plan för överlevnad efter projektets slut. Ibland är det enklare att skriva sammanfattningen sist, när allt det andra är ifyllt.
 5. Bakgrund. Lägg lite extra krut på omvärldsanalys och bakgrundsbeskrivningen. Här på webbplatsen finns många exempel på andra arvsfondsprojekt. Lägg tid på er omvärldsanalys. Sök och läs på. Beskriv vad som har gjorts tidigare och vad just ni ska göra. Motivera vad som är nyskapande med ert projekt.
 6. Samarbetsorganisationer. Beskriv vilka andra organisationer och aktörer som projektet vill samarbeta med. Beskriv vilken roll de ska ha i projektet. Kom ihåg att ange kontaktuppgifter till era samarbetsparter. Försäkra er om att projektet verkligen är förankrat hos samarbetsparterna. Skicka gärna utkast på ansökan till dem så att de också får se och läsa och komma med synpunkter innan ni skickar in ansökan.
 7. Arvsfondens tre kriterier: nyskapande och utvecklande, målgruppens delaktighet och plan för överlevnad. Hur ni beskriver att ert projekt uppfyller de tre kriterierna är det absolut viktigast. Var tydliga och konkreta i era svar.
 8. Budget. Tänk på att budgeten ska följa er tids- och aktivitetsplan. Läs tips från våra controllers. Ni kan få pengar för till exempel projektledarens lön, lokalhyra och fika om ni har aktiviteter för målgruppen. I budgetdokumentet finns det tydlig information och exempel på vad ni kan söka pengar för. Ta in de underlag och offerter som ni behöver för att kunna sätta en realistisk budget. Ni måste kunna förklara och specificera alla budgetkostnader.

Tips för projektstöd från Arvsfondens controllers Pdf, 163 kB. (Pdf, 163 kB)

Innan ni skickar in ansökan

Följ gärna checklistan, så blir er ansökan blir så fullständig som möjligt.

Mer information

Checklista

 • Svara på alla frågor.
 • Fyll i alla uppgifter på ansökans första och sista sida.
 • Se till att rätt personer har skrivit under ansökan. Det är den som har behörighet att företräda sökande organisation (firmatecknare) som ska skriva under ansökan. Ibland är det en person, ibland är det flera. Behörigheten ska styrkas av de handlingar som ni skickar med i er ansökan:
  • stadgar
  • årsmötes- och/eller styrelsemötesprotokoll.
 • Tänk på att om ni ändrar i era stadgar, behörighet, kontaktpersoner och så vidare, måste ni meddela oss detta.

Mallar för ansökan

Dokumenten nedan är de mallar ni behöver fylla i samt information om viktiga intyg ni måste skicka in tillsammans med er ansökan om projektstöd. Ladda ner och spara dokumenten innan ni börjar fylla i ansökan.

Ansökan om projektstöd Word, 63 kB. (Word, 63 kB)

Budgetmall för ansökan om projektstöd Excel, 368 kB. (Excel, 368 kB)

Viktiga intyg du måste lämna med en ansökan till Arvsfonden Pdf, 119 kB. (Pdf, 119 kB)

Vill du ställa en fråga?

Vem kan ansöka om lokalstöd?

Organisationer som bedriver ideell verksamhet kan få pengar ur Arvsfonden. Organisationen måste ha funnits i minst två år för att kunna få lokalstöd.

Mer information

Organisationen och projektet ska vila på demokratisk grund och följa Arvsfondens värdegrund.

Offentlig huvudman, till exempel en kommun eller en region, privatpersoner och företag kan inte få pengar för lokalstöd ur Arvsfonden.

Nyskapande och utvecklande

Verksamheten ni planerar i lokalen eller anläggningen som ni vill bygga ska vara nyskapande på orten (inom tio kilometer) och tydligt skilja sig från både den egna föreningens och andra aktörers vanliga verksamhet.

Det kan också innebära att ni aktivt riktar er till en ny målgrupp, förutsatt att det är en av Arvsfondens tre målgrupper:

 • barn 0-11 år
 • ungdomar 12-25 år
 • personer med funktionsnedsättning.

Eller att ni förlänger säsongen för en säsongsbetonad verksamhet som då kan utövas året runt.

Mer information

Exempel på nyskapande och utvecklande

Nyskapande verksamhet: En förening vill bygga en aktivitetspark. Det finns inga liknande anläggningar inom tio kilometer. Parken kommer att användas både spontant och för organiserad verksamhet.

Ny målgrupp: En kulturförening som i nuläget bara bedriver vuxenverksamhet vill starta barndans eftersom det varit efterfrågat i många år. De får hyra in sig i en bygdegård men behöver anpassa lokalen för dans genom bland annat nytt golv, ventilation och en tillgänglighetsanpassad toalett.

Förlängning av säsong: En tennisklubb har en padelbana utomhus, men intresset för padel har växt bland barn och ungdomar. För att möta efterfrågan från målgruppen och bedriva verksamhet även under vintersäsongen vill klubben bygga en padelhall.

Delaktighet – målgruppen ska ha inflytande

Minst en av Arvsfondens tre målgrupper ska vara med i projektet:

 • barn 0-11 år
 • ungdomar 12-25 år
 • personer med funktionsnedsättning.

Målgruppen ska vara delaktig utifrån sina förutsättningar både i projektets planering men även efter byggnationen, i den fortsatta verksamheten.

Mer information

Det är viktigt att ta reda på om det ni vill bygga och den verksamhet ni ska starta verkligen är efterfrågade av målgruppen. I projekt som riktar sig till personer med funktionsnedsättning är det ett krav att ha samarbete med funktionshinderorganisationer.

Exempel på delaktighet

En ideell förening vill bygga en skatepark på sin ort. Ungdomar har själva kommit med idén och fått vara med och utforma parken tillsammans med en arkitekt. Unga har inflytande i den fortsatta verksamheten även efter byggnationen, bland annat genom att det finns ungdomsrepresentanter som är under 25 år i styrelsen.

Överlevnad

När ni får lokalstöd ur Arvsfonden förbinder ni er att driva verksamheten i minst tio år. Därför krävs det att den sökande organisationen har ett tioårigt nyttjanderättsavtal/arrendeavtal för lokalen och/eller marken om den inte äger marken själv.

Mer information

Det ska finnas en plan för hur verksamheten ska komma igång efter byggnationen, och för hur ni ska kunna driva verksamheten långsiktigt. Chansen att projektet överlever på lång sikt ökar om ni samarbetar med andra föreningar eller aktörer.

Värdegrund

För att kunna få pengar ur Arvsfonden är det viktigt att ni har läst, förstått och följer Arvsfondens demokratiska värdegrund och generella villkor.

Mer information

Generella villkor

De generella villkoren är regler som ni som sökande organisation måste följa. När ni skriver under ansökan, lovar ni även att ni ska följa dessa villkor. Därför är det viktigt att alla i styrelsen och de som ska arbeta med projektet har läst och förstått de generella villkoren.

Mer information

Prioriterade områden

Regeringen har valt ut tolv områden som är prioriterade för Arvsfonden. Vi arbetar särskilt för att få in ansökningar om projekt inom de prioriterade områdena.

Mer information

Hur stort belopp kan sökas?

För lokalstöd kan ni beviljas upp till 70 procent av totala godkända kostnader inklusive moms, för om-, till- eller nybyggnation av en lokal eller anläggning. Beviljat belopp kan högst uppgå till 5 miljoner kronor inklusive moms (4 miljoner kronor exklusive moms).

Mer information

Tillgänglighetsanpassning

Alla lokaler och anläggningar som byggs med pengar från Arvsfonden ska vara tillgänglighetsanpassade för personer med funktionsnedsättning. I projekt där personer med funktionsnedsättning är huvudsaklig målgrupp, kräver vi att ni har samarbete med en funktionshinderorganisation.

Riktlinjer för konstgräs

Användningen av gummigranulat vid anläggning av konstgräs är ett konstaterat miljöproblem. Vid Arvsfondsdelegationens sammanträde den 27 september 2017 beslutade därför delegationen om särskilda riktlinjer för ansökningar om lokalstöd som innefattar anläggning av konstgräs. Delegationen följer utvecklingen och kan komma att besluta om ytterligare restriktioner vad gäller användningen av gummigranulat.

Mer information

Särskilda riktlinjer för anläggning av konstgräsplan

 • Föreningen ska samråda med berörd kommun vid projektering, inköp, underhåll och deponi av konstgräs som innehåller gummigranulat.
 • Föreningen rekommenderas att ta kontakt med Svenska Fotbollförbundet eller Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för mer detaljerad information och expertis på området.
 • För att förhindra spridning av gummigranulat till natur och miljö ska föreningen följa Naturvårdsverkets och Svenska Fotbollförbundets råd och rekommendationer.

Tips: att tänka på när ni fyller i ansökan om lokalstöd

Vi har sammanställt sju tips på vad som är bra att tänka på när ni skriver er ansökan om lokalstöd till Arvsfonden.

Mer information

 1. Börja med att använda mallen för ansökan som ett arbetsdokument. Vissa frågor tar längre tid att svara på. Andra frågor går snabbare att besvara.
 2. Följ anvisningarna och svara på alla frågor. Skriv inte för långt, dela in texten i stycken.
 3. Var gärna flera som arbetar med ansökan. Se till att allt som står i ansökan är förankrat i styrelsen.
 4. Se till att målgruppen för projektet involveras redan i planeringen av projektet. För projekt som riktar sig till målgruppen personer med funktionsnedsättning kräver vi att ni samarbetar med minst en funktionshinderorganisation. Försäkra er om att projektet verkligen är förankrat hos samarbetsparterna.
 5. Budget. Läs tipsen från våra controllers. Ta in underlag och offerter för kostnaderna i budgeten. Arbete som ska utföras ideellt eller av föreningens personal får inte ingå i budgeten.
 6. Se till att rätt personer har skrivit under ansökan. Det är den som har behörighet att företräda sökande organisation (firmatecknare) som ska skriva under ansökan. Ibland är det en person, ibland är det flera. Behörigheten ska styrkas av de handlingar som ni skickar med i er ansökan:
  • stadgar
  • årsmötes- och/eller styrelsemötesprotokoll.
 7. Se till att ni har med de bilagor som krävs enligt den checklista som finns med i ansökan.

Tips för lokalstöd från Arvsfondens controllers Pdf, 155 kB. (Pdf, 155 kB)

Mallar för ansökan

Dokumenten nedan är de mallar ni behöver fylla i samt information om viktiga intyg ni måste skicka in tillsammans med er ansökan om lokalstöd. Ladda ner och spara dokumenten innan ni börjar fylla i ansökan.

Ansökan om lokalstöd Word, 68 kB. (Word, 68 kB)

Budgetmall för ansökan om lokalstöd Excel, 298 kB. (Excel, 298 kB)

Viktiga intyg du måste lämna med en ansökan till Arvsfonden Pdf, 119 kB. (Pdf, 119 kB)

Vill du ställa en fråga?

Sidan uppdaterades 2021-12-21.